36. Léiffrawëschdag Greiweldengen 15. AUGUST 2020

Programm vun 11:00h un. Wäin a Crémant schmaache bäi gudder Stëmmung. Ab 15:00h Danzmusek mam Orchester: Rom Thielen

2020 Wëschdag provisoresch