39. Léiffrawëschdag Greiweldengen 15. AUGUST 2023

Programm vun 11:00h un. Wäin a Crémant schmaache bäi gudder Stëmmung. Ab 15:00h Danzmusek mam Orchester: Rom Thielen

 

2023 Weschdaag A5 Seite 1